Live
27Loser of 26Loser of 262524Loser of 22Loser of 2223Loser of 21Loser of 21192015Loser of 11Loser of 1116Loser of 12Loser of 1217Loser of 13Loser of 1318Loser of 14Loser of 14Loser of 1Loser of 110Loser of 6Loser of 6Loser of 7Loser of 79Loser of 4Loser of 4Loser of 5Loser of 58Loser of 2Loser of 2Loser of 3Loser of 329Loser of 28 (if necessary)Loser of 28 (if necessary)28Winner of Losers BracketWinner of Losers Bracket26222114131211VangiefVangief7Aggro CragAggro CragBejeesusBejeesus6AKG bankstersAKG bankstersBye #2Bye #25Mr. ScrubbyMr. ScrubbyTizokTizok4kimokimoBye #1Bye #13Sebastien YangSebastien YangInardaInarda2AdaminoAdaminoBye #3Bye #31KniceKnicePeteTheSadPandaPeteTheSadPanda
Loser of 26
Loser of 22
Loser of 21
Loser of 11
Loser of 12
Loser of 13
Loser of 14
Loser of 1
Loser of 6
Loser of 7
Loser of 4
Loser of 5
Loser of 2
Loser of 3
Loser of 28 (if necessary)
Winner of Losers Bracket
Vangief
Aggro Crag
Bejeesus
AKG banksters
Bye #2
Mr. Scrubby
Tizok
kimo
Bye #1
Sebastien Yang
Inarda
Adamino
Bye #3
Knice
PeteTheSadPanda