Live
29Loser of 28Loser of 282726Loser of 24Loser of 2425Loser of 23Loser of 23212217Loser of 13Loser of 1318Loser of 14Loser of 1419Loser of 15Loser of 1520Loser of 16Loser of 1612Loser of 7Loser of 7Loser of 8Loser of 811Loser of 5Loser of 5Loser of 6Loser of 610Loser of 3Loser of 3Loser of 4Loser of 49Loser of 1Loser of 1Loser of 2Loser of 231Loser of 30 (if necessary)Loser of 30 (if necessary)30Winner of Losers BracketWinner of Losers Bracket282423161514138LlamaLlamaPhantomXPOPhantomXPO7MarnMarnBye #3Bye #36KyokuKyokuMaverickZr0MaverickZr05JulioJulioBye #2Bye #24CBKCBKLil Devil167Lil Devil1673BlaQSkillZBlaQSkillZIsytinioIsytinio2SoHighSoHighSHBL TimSHBL Tim1[BBG]XsK_Samurai[BBG]XsK_SamuraiBye #1Bye #1
Loser of 28
Loser of 24
Loser of 23
Loser of 13
Loser of 14
Loser of 15
Loser of 16
Loser of 7
Loser of 8
Loser of 5
Loser of 6
Loser of 3
Loser of 4
Loser of 1
Loser of 2
Loser of 30 (if necessary)
Winner of Losers Bracket
Llama
PhantomXPO
Marn
Bye #3
Kyoku
MaverickZr0
Julio
Bye #2
CBK
Lil Devil167
BlaQSkillZ
Isytinio
SoHigh
SHBL Tim
[BBG]XsK_Samurai
Bye #1